Áríðandi tilkynning
Skattadagatal febr. mars
20.2.2019
28

Síðasti dagur umsóknarfrests vegna umsókna um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

Lokaskiladagur umsókna um leiðréttingu á fyrirframgreiðslu barnabóta (RSK 3.18)

Lokaskiladagur skilalista vegna framtalsskila lögaðila 2019

Gjalddagi úrvinnslugjalds fyrir nóvember-desember 2018

Mars

1

Netframtal einstaklinga 2019 verður opnað á þjónustuvefnum, www.skattur.is

Frestur til að sækja um endurgreiðslu á staðgreiðslu rennur út

Gjalddagi virðisaukaskatts bændaskila júlí-desember 2018

Gjalddagi gistináttaskatts bændaskil fyrir tímabilið júlí-desember 2018

Heim  >  Fréttir  //  Skil á upplýsingum v.framtalsgerðar 2019

FRÉTTIR

Skil á upplýsingum v.framtalsgerðar 2019

Auglýsing ríkisskattstjóra nr.1/2019

(nr. 1146/2018 í Stjórnartíðindum)
um skil á upplýsingum á árinu 2019, vegna framtalsgerðar o.fl., samkvæmt 92. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.


13. desember 2018 nr. 2019 - 1


Ríkisskattstjóri hefur ákveðið að eftirtöldum upplýsingum og gögnum vegna ársins 2018 skuli skilað eigi síðar en 20. janúar 2019. Upplýsingum þessum skal skilað á tölvutæku formi og samkvæmt lýsingum á vef ríkisskattstjóra, á slóðinni www.rsk.is/fagadilar/hugbunadarhus.

 1. Launa- og verktakaupplýsingar o.fl. (RSK 2.01).
  Skilaskyldir eru allir þeir sem innt hafa af hendi launagreiðslur, hlunnindi (þ.m.t. kaup- og söluréttarsamningar), lífeyri, bætur, styrki, happdrættis- og talnavinninga (skattskylda sem óskattskylda), greiðslur til verktaka fyrir þjónustu (efni og vinnu) eða aðrar greiðslur (þ.m.t. umsýslu- eða umboðsgreiðslur, s.s. í ferðaþjónustu o.fl.).
  Skilaform:
  • Rafrænt
   • Beinar skeytasendingar m.a. úr launakerfum með vefþjónustu.
   • Skráning upplýsinga í Gagnaskilakerfi RSK.
   • Innlestur skráa, sem útbúnar eru m.a. með launakerfum, í Gagnaskilakerfi RSK.
   • Sjá nánar um Gagnaskil.
   • Sjá nánar eyðublað RSK 2.01 og orðsendingar til launagreiðanda nr. 3/2018 og 4/2018.
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar. Skal skilað á rafrænu formi.
 2. Bifreiðahlunnindaupplýsingar (RSK 2.035).
  Skilaskyldir eru allir þeir sem í rekstri sínum eða annarri starfsemi hafa látið launamönnum eða öðrum vélknúin ökutæki í té til afnota.
  Skilaform:
  • Rafrænt
   • Beinar skeytasendingar m.a. úr launakerfum með vefþjónustu.
   • Skráning upplýsinga í Gagnaskilakerfi RSK.
   • Innlestur skráa, sem útbúnar eru m.a. með launakerfum, í Gagnaskilakerfi RSK.
   • Sjá nánar um Gagnaskil.
   • Sjá nánar eyðublað RSK 2.035 og orðsendingar til launagreiðanda nr. 3/2018 og 4/2018.
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar. Skal skilað á rafrænu formi.
 3. Hlutafjárupplýsingar (RSK 2.045).
  Skilaskyld eru öll hlutafélög, einkahlutafélög, samlagshlutafélög, samvinnuhlutafélög og sparisjóðir.
  Skilaform:
  • Rafrænt
   • Beinar skeytasendingar m.a. úr fjárhagskerfum með vefþjónustu.
   • Skráning upplýsinga í Gagnaskilakerfi RSK.
   • Innlestur skráa, sem útbúnar eru m.a. með launakerfum, í Gagnaskilakerfi RSK.
   • Sjá nánar um Gagnaskil.
   • Sjá nánar eyðublað RSK 2.045 og RSK 2.04 og orðsendingu til launagreiðanda nr. 3/2018.
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar. Skal skilað á rafrænu formi.
 4. Stofnsjóðsupplýsingar (RSK 2.065). 
  Skilaskyld eru öll samlagsfélög, sameignarfélög og samvinnufélög, þ.m.t. kaupfélög. Skila skal m.a. upplýsingum um eign eigenda í félaginu í árslok og úttektir af höfuðstól á árinu.
  Skilaform:
  • Rafrænt
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar. Skal skilað á rafrænu formi.
 5. Launaframtal (RSK 1.04, RSK 1.06 eða RSK 4.05).
  Allir sem greiða laun eiga að skila sundurliðun á launagreiðslum (stofn til tryggingagjalds) rafrænt sem hluta af almennum framtalsskilum. Hjá einstaklingum með rekstur er launaframtalið hluti af samræmingarblaði RSK 4.05, hjá fyrirtækjum í atvinnurekstri er það hluti af skattframtali rekstraraðila RSK 1.04 og hjá félögum sem undanþegin eru tekjuskatti er það hluti af skattframtali óskattskyldra lögaðila RSK 1.06 sem hægt er að skila á þjónustusíðu á skattur.is.
  Skilaform:
  • Rafrænt, á þjónustusíðu á skattur.is, sbr. ofanritað.
  • Sjá nánar orðsendingu til launagreiðanda nr. 3/2018.
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • Launaframtali er skilað rafrænt og fylgir það skilafresti vegna framtala, þ.e. síðasti skiladagur er 10. mars hjá einstaklingum og 31. maí hjá öllum lögaðilum.
 6. Viðskipti með hlutabréf/afleiður.
  Skilaskyldir eru bankar, verðbréfafyrirtæki og aðrir þeir aðilar sem annast kaup og sölu, umboðsviðskipti og aðra umsýslu með hlutabréf/afleiður. Sundurliða skal upplýsingar um hver viðskipti á kennitölu eða erlent skattauðkennisnúmer (TIN) viðskiptaaðila.
  Skilaform:
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar.
 7. Innstæður o.fl.
  Skilaskyldar eru allar fjármálastofnanir og aðrir aðilar sem taka við fjármunum til ávöxtunar eða hafa milligöngu um ávöxtun og/eða vörslu fjármuna. Sama á við um þá sem taka við eða hafa milligöngu um hverskonar ráðstöfun fjármuna, s.s. söfnunartrygginga og rafeyriskorta. Tilgreina skal, sundurliðað á kennitölu eða erlent skattauðkennisnúmer (TIN) viðskiptaaðila, upplýsingar um alla bankareikninga, þ.e. innstæður og heildarveltu ársins ásamt vaxtatekjum, þ.m.t. verðbætur, afföll og gengishagnað, hvort heldur greitt hefur verið til erlendra eða innlendra aðila og afdregna staðgreiðslu af þeim, og stöðu reikninganna í árslok. Þá skal upplýsa um alla vexti af kröfum greiddum erlendum aðilum, sbr. 8. tölul. 3. gr. laga nr. 90/2003 og afdrátt staðgreiðslu og stöðu þessara krafna í árslok.
  Skilaform:
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar.
 8. Viðskipti með verðbréf, önnur en hlutabréf og afleiður, sbr. 6. tölul. að framan.
  Skila skal, sundurliðað á kennitölu eða erlent skattauðkennisnúmer (TIN) viðskiptaaðila, upplýsingar um öll verðbréf, s.s. kröfur og hlutdeildarskírteini. Tilgreina skal vaxtatekjur, þ.m.t. verðbætur, afföll og gengishagnað, hvort heldur greitt hefur verið erlendum eða innlendum aðilum og afdregna staðgreiðslu af þeim, og stöðu í árslok.
  Flokka skal fjármálagerninga í almenna og sérstaka (kúlubréf, s.s. spariskírteini). Vaxtatekjur af sérstökum verðbréfum, sem seld voru eða innleyst á árinu 2018, þarf að sundurliða eftir því sem þær hafa áunnist.
  Skilaform:
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar.
 9. Lánaupplýsingar (bankalán, fasteignaveðlán, bílalán og önnur lán).
  Skilaskyldar eru allar fjármálastofnanir (bankar, sparisjóðir, lífeyrissjóðir, tryggingafélög, fjármögnunarleigur, greiðslukortafyrirtæki o.s.frv.) sem hafa lánað fé til einstaklinga og lögaðila. Jafnframt skal veita upplýsingar um kröfur sem hafa verið afskrifaðar að hluta eða öllu leyti.
  Skilaform:
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar.
 10. Takmörkuð skattskylda - greiðsluyfirlit (RSK 2.025).
  Skilaskyldir eru þeir sem innt hafa af hendi hvers konar greiðslur til erlendra aðila og annarra, sem bera takmarkaða skattskyldu hér á landi, og skattskyldar eru skv. 3. tölul. (þjónusta eða starfsemi innt af hendi hér á landi) og 6. tölul. (leiga og greiðslur fyrir afnot eða hagnýtingu einkaleyfa og hvers konar annarra leyfa, réttinda, sérþekkingar, o.fl.) 3. gr. laga nr. 90/2003.
  Skilaform:
  • Rafrænt, Hægt er að skila þessu eyðublaði með skattframtali í rafrænum framtalsskilum.
  • Sjá nánar eyðublað RSK 2.025 (pdf).
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • Sami skiladagur og á skattframtali, ef skilað er með því.
 11. Greiðsluupplýsingar – leiga eða afnot (RSK 2.02).
  Skilaskyldir eru þeir sem innt hafa af hendi hvers konar greiðslur fyrir leigu eða afnot af lausafé, fasteignum og fasteignaréttindum, sbr. 1. og 2. tölulið C-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003, svo og fyrir greiðslur fyrir sérhver önnur afnot af réttindum, s.s. aflaheimildum, einkaleyfum eða sérþekkingu, enda sé ekki gerð grein fyrir þessum greiðslum á öðrum skilagreinum sem taldar eru upp hér að framan. Sama á við um þá sem hafa í atvinnuskyni milligöngu um útleigu, bæði til skamms og langs tíma, s.s. leigumiðlarar, bókunarþjónustufyrirtæki og umboðsmenn slíkra aðila.
  Skilaform:
  • Rafrænt
   • Greiðsluupplýsingar fylgja skattframtali á vefnum og er skilað með því sé það notað.
   • Einnig má senda greiðsluupplýsingar sem launaupplýsingar (sjá hér að ofan). Þá er notaður reitur 65 í launaupplýsingum. Launaupplýsingum er hægt að skila; beint úr launakerfum, með innlestri á textaskrá í Gagnaskilakerfinu (sjá Gagnaskil) eða með skráningu í sama kerfi.
   • Sjá nánar eyðublað RSK 2.02 (pdf).
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar ef skilað er á rafrænu formi sem launaupplýsingum.
  • Sami skiladagur og skattframtal ef skilað er með því.
 12. Hlutabréfakaup skv. staðfestri kaupréttaráætlun (RSK 2.085).
  Skilaskyld eru öll hlutafélög, einkahlutafélög og samlagshlutafélög sem gert hafa kaupréttarsamninga við starfsmenn sína samkvæmt staðfestri kaupréttaráætlun, sbr. 10. gr. laga nr. 90/2003. Sama á við um söluréttarsamninga.
  Skilaform:
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar.
 13. Staðfesting á tilteknum hlutabréfakaupum (listi yfir þátttakendur).
  Skilaskyld eru öll hlutafélög og einkahlutafélög sem fengið hafa staðfestingu ríkisskattstjóra á að þau uppfylli skilyrði fyrir því að kaup einstaklinga á hlutum í hlutafjáraukningu félagsins geti veitt rétt til skattfrádráttar sbr. B-lið 1. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003.
  Skilaform:
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar.
 14. Fjármagnstekjur.
  Þeir aðilar sem innheimt hafa vexti (þ.m.t. verðbætur og dráttarvexti) skulu skila upplýsingum um slíkar fjármagnstekjur sundurliðað á móttakendur og staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts sem haldið hefur verið eftir. Hér er einkum um að ræða innheimtuaðila, t.d. lögmannsstofur, óháð því hvort veitt hefur verið undanþága frá afdrætti staðgreiðslu við innheimtu á vaxtatekjum einstaklinga. Þessum upplýsingum er eingöngu hægt að skila rafrænt (sjá www.rsk.is/fagadilar/hugbunadarhus/gagnaskil-vefthjonusta/).
  Skilaform:
  Tengiliður RSK:
  Skiladagur:
  • 20. janúar.

Ef skilað er röngum eða gölluðum upplýsingum, eða ef þær eru á annan hátt ekki samkvæmt skilalýsingu, þarf skilaskyldur aðili, eftir atvikum, að greiða þann kostnað sem af því kann að hljótast.

Allar fyrirspurnir vegna gagnaskila má senda á netfangið gagnaskil@rsk.is.

Auglýsing þessi, sem birt er samkvæmt 92. og 93. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, öðlast þegar gildi.

Leita í fréttum Frá árinu: Leitarorð:
Fyrri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... Næsta 
 • xx
  Úrskurðir yfirskattanefndar dagp. aðflutningsgj. o
  20.2.2019
  Af vef yskn : https://yskn.is/   Úrskurður nr. 15/2019  Dagpeningar Skattlagning hjóna Málsmeðferð Álag Ríkisskattstjóri endurákvarðaði áður álögð opinber gjöld kæranda vegna offærðs frádráttar á móti dagpeningum. Ekki var fallist á með kæranda að ríkisskattstjóra hefði borið að gefa maka hans kost á að tjá sig um málið áður en ákvörðun var tekin í því, enda hefði verið litið svo á í úrskurðaframkvæmd að þegar breyting yrði á áður álögðum gjöldum manns vegna hækkunar á tekjuskattsstofni maka hans eða öðrum breytingum á skattskilum síðarnefnds skattaðila væri almennt ekki þörf á að gefa hinum fyrrnefnda aðila kost á að tjá sig um fyrirhugaðar breytingar. Kröfu kæranda um niðurfellingu 25% álags var hafnað og m.a. bent á í því sambandi að kærandi hefði áður sætt endurákvörðun gjalda vegna framtalinna dagpeninga.    Úrskurður nr. 16/2019  Aðflutningsgjöld Tollflokkun Torfærutæki Deilt var um ákvörðun aðflutningsgjalda vegna innflutnings kæranda á 11 ökutækjum af gerðinni Polaris RZR, Can-Am Maverick og Yamaha, en um var að ræða svonefnda „Buggy bíla.“ Tollstjóri leit svo á að við innflutning ökutækjanna hefði ranglega verið lagt til grundvallar tollafgreiðslu að þau féllu undir tollskrárnúmer 8703.1039 í tollskrá sem ökutæki sérstaklega gerð til aksturs í snjó og taldi ökutækin falla undir tollskrárnúmer 8703.2111 sem fjórhjól. Yfirskattanefnd vísaði til fyrirliggjandi upplýsinga í málinu um að ökutækin væru ekki markaðssett af hálfu framleiðenda sem beltabifreiðar eða snjóbifreiðar og að belti, sem unnt væri að koma fyrir undir þeim í stað hjóla, væru talin til aukabúnaðar með þeim á vefsíðu framleiðenda og söluaðila. Var ekki fallist á með kæranda að ökutækin féllu undir tollskrárnúmer 8703.1039 í tollskrá og væru undanþegin vörugjaldi sem beltabifreiðar samkvæmt i-lið 3. tölul. 4. gr. laga nr. 29/1993.  Úrskurður nr. 18/2019  Skattfrjáls ráðstöfun séreignarsparnaðar til greiðslu húsnæðislána Fyrstu kaup íbúðarhúsnæðis Gildistaka skattalagabreytinga Kærandi, sem keypti sína fyrstu íbúð í september 2014 og ráðstafað hafði séreignarsparnaði til greiðslu húsnæðislána á grundvelli laga nr. 40/2014, sótti um áframhaldandi ráðstöfun séreignarsparnaðarins á grundvelli laga nr. 111/2016, um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð. Ríkisskattstjóri hafnaði umsókninni á þeim forsendum að þar sem kærandi hefði skipt um íbúð á árinu 2017, þ.e. fyrir gildistöku laga nr. 111/2016 þann 1. júlí 2017, og þannig ekki verið skráð eigandi að sinni fyrstu íbúð þegar hún sótti um áframhaldandi ráðstöfun, væri skilyrði um fyrstu kaup íbúðarhúsnæðis ekki uppfyllt. Yfirskattanefnd taldi að skýra yrði viðeigandi lagaskilaákvæði svo að einungis væri áskilið að til ráðstafana samkvæmt lögum nr. 40/2014 hefði í öndverðu verið gripið vegna öflunar á fyrstu íbúð rétthafa. Var krafa kæranda tekin til greina.  Úrskurður nr. 20/2019  Lánveiting einkahlutafélags til tengds aðila Duldar arðgreiðslur Tekjutímabil Kærandi var framkvæmdastjóri X ehf. og eigandi helmings hlutafjár í félaginu á móti eiginkonu sinni. Ríkisskattstjóri færði kæranda til tekna í skattframtali árið 2016 meintar óheimilar lánveitingar frá félaginu, en kærandi hélt því fram að lánin hefðu verið veitt Y sf., sameignarfélagi í eigu kæranda, eiginkonu hans og X ehf. Í úrskurði yfirskattanefndar var talið að virða bæri óheimila lánveitingu einkahlutafélags til sameignarfélags, þar sem einn sameigenda væri hluthafi, stjórnarmaður eða starfsmaður einkahlutafélagsins, sem úthlutun verðmæta í skilningi 2. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2003, enda hefðu breytingar á skattareglum á árinu 2001 falið í sér að fara bæri með lánveitingar af greindum toga á sama hátt í skattalegu tilliti og eiginlegar úthlutanir fjármuna úr einkahlutafélögum. Þar sem talið var að hinar umdeildu greiðslur X ehf. til Y sf. hefðu ekki verið heimilar að lögum sem lánveitingar til Y sf. yrði að virða greiðslurnar sem óheimila úthlutun fjármuna úr X ehf. Slíka úthlutun í formi láns bæri að lögum að telja til skattskyldra tekna hluthafa þegar hún færi fram, sbr. 2. mgr. 59. gr. laga nr. 90/2003. Var ekki talið að staðist hefði að færa kæranda hinar umdeildu greiðslur til skattskyldra tekna í skattframtali hans árið 2016 þar sem talið var að greiðslur X ehf. til kæranda eða Y sf. hefðu í raun tilheyrt tekjuárunum 2012 og 2014 og því borið að færa til skattskyldra tekna í skattskilum kæranda árin 2013 og 2015. Var úrskurður ríkisskattstjóra því felldur úr gildi.  Úrskurður nr. 21/2019 Takmörkuð skattskylda Lífeyrissparnaður Málskostnaður Kærandi, sem var búsett í Danmörku, fékk greiddan út lífeyrissparnað á árinu 2017. Fallist var á að kæranda bæri fullur persónuafsláttur til frádráttar álögðum tekjuskatti og útsvari af lífeyristekjunum. Málskostnaðarkröfu kæranda var hafnað, en hún rak mál sitt sjálf og lagði ekki fram nein gögn um útlagðan  Kærandi, sem var búsett í Danmörku, fékk greiddan út lífeyrissparnað á árinu 2017. Fallist var á að kæranda bæri fullur persónuafsláttur til frádráttar álögðum tekjuskatti og útsvari af lífeyristekjunum. Málskostnaðarkröfu kæranda var hafnað, en hún rak mál sitt sjálf og lagði ekki fram nein gögn um útlagðan kostnað.    Úrskurður nr. 22/2019  Skattlagning hjóna Tímamörk endurákvörðunar Sératkvæði Í framhaldi af rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á skattskilum B vegna tekjuársins 2009 endurákvarðaði ríkisskattstjóri opinber gjöld B vegna þess árs til hækkunar. Leiddi sú ákvörðun til lækkunar barnabóta og millifærðs skattafsláttar A, fyrrverandi sambýliskonu B. A hélt því fram að þar sem skattrannsóknin hefði aðeins varðað B og ekki með neinum hætti beinst að skattskilum A sjálfrar ætti sérregla 3. mgr. 97. gr. laga nr. 90/2003 um rýmri tímafrest til endurákvörðunar ekki við í tilviki A heldur hin almenna regla 1. mgr. sömu lagagreinar. Var fallist á þetta með kæranda og endurákvörðun ríkisskattstjóra felld niður. Einn nefndarmaður yfirskattanefndar taldi að hafna bæri kröfum kæranda þar sem skýra yrði lög svo að þegar endurákvörðun í framhaldi af skattrannsókn leiddi til breytinga á skattlagningu maka eða sambúðaraðila, eingöngu vegna lagareglna um skattlagningu hjóna og sambýlisfólks, gilti tímafrestur samkvæmt 3. mgr. 97. gr. með hliðstæðum hætti um slíkar afleiddar breytingar.  Úrskurður nr. 23/2019  Skattsekt Skattrannsókn Fyrning sakar Skattrannsóknarstjóri ríkisins krafðist þess að A, stjórnarmanni og prókúruhafa X ehf., yrði gerð sekt fyrir að hafa vanrækt að standa skil á virðisaukaskatti félagsins árin 2010 og 2011. Þar sem talið var að meint brot A gagnvart lögum um virðisaukaskatt væru fyrnd að öllu leyti var A ekki gerð sekt í málinu. 
 • xx
  Nýjir í rekstri
  23.1.2019
  Af vef rsk í dag: Nýir í rekstri - ný síða á rsk.is 23.1.2019 Á vef ríkisskattstjóra er nú að finna samandregnar upplýsingar um ýmis atriði er snerta atvinnurekstur. Upplýsingarnar eru einkum hugsaðar fyrir þá sem eru  nýir í rekstri , en efni síðunnar á þó einnig erindi til þeirra sem hafa lagt stund á atvinnurekstur um einhvern tíma.  Síðan ber yfirskriftina „Nýir í rekstri“ og er þar meðal annars að finna upplýsingar um verktöku, hvaða tilkynningar standa ber skil á til ríkisskattstjóra sem og upplýsingar um gagna- og framtalsskil. Á síðunni eru tenglar inn á ítarefni og eyðublöð eftir því sem við á.  Efninu er skipt í tvennt (tveir flipar undir heiti síðunnar); almennan hluta og „Spurt og svarað“.  Þá ber þess að geta að ríkisskattstjóri heldur reglulega námskeið fyrir þá sem eru nýir í rekstri. Námskeið sem eru á döfinni eru auglýst á vef embættisins . https://www.rsk.is/atvinnurekstur/ad-hefja-rekstur/stofna-rekstur/ DÆMI Nýir í rekstri   . Almennt Eftirfarandi er almennt yfirlit yfir helstu atriðin sem þeir sem stunda atvinnurekstur þurfa að kunna skil á, ásamt tenglum á ítarefni. Rétt er að vekja athygli á því að í lok flestra kafla á vef ríkisskattstjóra er sérstakt ítarefni með tenglum á viðeigandi laga- og reglugerðarákvæði, eyðublöð og annað sem tengist umfjöllunarefni. Umfjöllunin er fyrst og fremst miðuð við einstaklinga í eigin atvinnurekstri þó að vissulega eiga oftast sömu reglur við um atvinnurekstur í formi félaga. Mun víðtækari kröfur og formreglur gilda um atvinnurekstur í formi félaga og meiri kostnaður er við stofnun til slíks rekstrar. Ríkisskattstjóri býður reglulega upp á námskeið sem eru sérstaklega ætluð þeim sem eru að hefja atvinnurekstur. Farið er yfir hagnýt atriði sem varða skattskil í rekstri, svo sem skyldur launagreiðanda í staðgreiðslu, tekjuskráningu og reikningaútgáfu, rekstrarkostnað og skattframtalið, auk þess sem fjallað er um virðisaukaskatt: útskatt og innskatt, skattskyldu, undanþágur, skattverð og fleira. Námskeið í boði  Verktaka Atvinnurekandi er sá sem stundar sjálfstæða starfsemi með reglubundnum hætti að nokkru umfangi og í þeim tilgangi að hagnast. Taki hann að sér, gegn endurgjaldi, að vinna eða annast um tiltekið verk fyrir annan aðila, verkkaupa, og ábyrgist árangur verksins telst hann verktaki. Verktakar geta bæði verið félög og menn. Atvinnurekandi (verktaki) sem hefur fólk í vinnu (starfsmenn/launamenn) kallast einnig vinnuveitandi og ber tilteknar skyldur sem slíkur eins og nánar er rakið hér á eftir. Ekki eru alltaf skýr mörk á milli þess hverjir teljast vera launamenn og hverjir verktakar. Hjá einstaklingi sem vinnur aðeins fyrir einn eða fáa ræðst það af eðli starfssambandsins við þann sem unnið er fyrir hvort hann telst vera verktaki eða starfsmaður/launamaður. Ríkisskattstjóri getur skorið úr um það í skattalegu tilliti. Þannig getur ríkisskattstjóri til dæmis hafnað umsókn um virðisaukaskattsnúmer með vísan til þess að umsækjandi teljist starfsmaður þrátt fyrir samning um verktakagreiðslur. Einnig getur hann metið starfssambandið eftir á og fært skattskil úr skilum rekstraraðila í skil launamanns með tilheyrandi endurákvörðun skatta auk viðurlaga. Munurinn á verktaka og starfsmanni/launamanni Verktakar taka að sér að vinna ákveðið verk fyrir fyrirfram ákveðið verð fyrir verkkaupa. Þeir vinna verk á eigin ábyrgð.  Starfsmenn/launamenn eru ráðnir til starfa hjá vinnuveitanda þar sem þeir vinna undir stjórn hans og á ábyrgð hans gegn greiðslu launa. Réttindi, skyldur og ábyrgð verktaka og starfsmanna eru ólík. Hér er umfjöllun afmörkuð við skyldur gagnvart skattyfirvöldum. Skoðum hvernig þetta lítur út þegar maður ræður sig til starfa hjá öðrum aðila, þ.e. er starfsmaður/launamaður. Skattar og gjöld sem starfsmaður greiðir (í gegnum staðgreiðsluskil sem vinnuveitandi annast): Tekjuskattur. Útsvar. Iðgjald í lífeyrissjóð. Gjöld sem vinnuveitandi greiðir vegna starfsmanna (launatengd gjöld): Tryggingagjald. Mótframlag í lífeyrissjóð. (Fjársýsluskattur – eftir atvikum) Ábyrgð vinnuveitanda: Að halda eftir og standa skil á framangreindum sköttum og gjöldum í staðgreiðsluskilum sem starfsmanni ber að greiða. Að standa skil á launatengdum gjöldum. Dæmi um annað sem vinnuveitandi ber ábyrgð á: Að færa bókhald. Að gæta þess að tekjuskráning sé fullnægjandi – útgáfa sölureikninga eða nota sjóðvél. Að gera upp reksturinn og skila niðurstöðum með skattframtali og til þess gerðum fylgiskjölum. Að skila launa- og verktakamiðum að loknu rekstrarári/staðgreiðsluári hafi laun verið greidd eða verktakagreiðslur inntar af hendi. Að greiða tekjuskatt af rekstrarhagnaði. Að innheimta og standa skil á virðisaukaskatti ef starfsemin er virðisaukaskattsskyld. Að innheimta og standa skil á gistináttaskatti ef starfsemin er gistináttaskattsskyld. Vinnuveitendur þurfa að tilkynna sig inn á skrá hjá ríkisskattstjóra: Launagreiðendaskrá:  Vegna staðgreiðslu af tekjum starfsmanns ásamt tryggingagjaldi (og eftir atvikum fjársýsluskatti) og skil á launamiðum og launaframtali. Virðisaukaskattsskrá: Ef starfsemi er virðisaukaskattsskyld. Stofnskrá gistináttaskatts: Ef starfsemi er gistináttaskattsskyld. Einstaklingur í sjálfstæðri starfsemi (verktaki) ber að reikna sér laun vegna þeirrar vinnu sem hann innir af hendi í rekstrinum. Sérstakar reglur gilda um þau lágmarkslaun sem honum ber að reikna sér. Reglurnar eru gefnar út á hverju ári þar sem fjárhæðir eru uppfærðar. Þar sem hann á að reikna sér laun ber honum að skrá sig á launagreiðendaskrá. Fer það svo eftir atvikum hvort hann eigi að skrá sig á aðrar skrár hjá ríkisskattstjóra. Einstaklingur í sjálfstæðri starfsemi (verktaki) er að vissu leyti bæði í hlutverki vinnuveitanda og starfsmanns í skattalegu tilliti. Á það við óháð því hvort hann starfi einn í rekstrinum eða ekki. Þannig ber honum að greiða skatta af eigin launum, auk þess sem honum ber að greiða launatengd gjöld. Annað sem vinnuveitendur bera ábyrgð á samkvæmt yfirlitinu hér að framan er jafnframt á hans ábyrgð. Starfi aðrir við rekstur verktakans ber hann einnig að standa skil á áðurnefndum sköttum og gjöldum vegna launa þeirra. Framangreindar reglur um laun í eigin rekstri eiga einnig við um einstakling sem starfar við atvinnurekstur sjálfstæðs félags (einkahlutafélags, sameignarfélags o.þ.h.) þar sem hann er ráðandi aðili vegna eignar- eða stjórnunaraðildar. Nákvæmlega hvaða kröfur eru gerðar til verktaka hverju sinni ræðst af umfangi og eðli starfseminnar, s.s. hvort um er að ræða virðisaukaskattsskylda starfsemi og hvort standa beri skil á sköttum og gjöldum vegna reiknaðra launa í staðgreiðslu eða að tekjuári loknu. Gerviverktaka Það er grundvallarmunur á sambandi starfsmanna og vinnuveitenda annars vegar og verktaka og verkkaupa hins vegar. Réttindi, skyldur og ábyrgð verktaka og starfsmanna eru mismunandi og skattaleg meðferð tekna er að mörgu leyti ólík. Það hvort samningur milli aðila er nefndur verktakasamningur eða vinnusamningur hefur ekki úrslitaáhrif um það hvort samningurinn feli í sér verktakasamning eða vinnusamning í raun. Hvað felst í samningi aðila ræðst af heildarmati á aðstæðum öllum. Ef nánari skoðun á samningi aðila og framkvæmd hans leiðir í ljós að í raun sé um að ræða vinnusamning þótt hann sé kallaður verktakasamningur er um gerviverktöku að ræða. Ýmis atriði koma til skoðunar við mat á því um hvers konar samningssamband sé að ræða. Þau atriði hafa þó mismikið vægi. Samband aðila er skoðað með hliðsjón af samningnum og öllum kringumstæðum, m.a. framkvæmd samningsins. Hvert mál er því skoðað heildstætt þar sem sumt kann að benda til þess að um verktakasamband sé að ræða en annað til þess að um sé að ræða samband vinnuveitanda og starfsmanna/launamanna. Eftirfarandi eru dæmu um þau atriði sem skoðuð eru: Innir viðkomandi verk af hendi fyrir einn aðila eða fleiri?  – Verktakar taka að sér að vinna verk af tilteknum toga og bjóða almennt fram þjónustu sína á almennum markaði. Ef maður vinnur fyrir einn eða fáa bendir það frekar til þess að um vinnusamband sé að ræða en ekki verktakasamband. Hver leggur til aðstöðu, verkfæri, efni?  – Ef kaupandi þjónustu leggur til aðstöðu, verkfæri og efni, eru meiri líkur á því að um vinnusamning sé að ræða. Er viðkomandi skyldur til að inna verk af hendi persónulega?  – Verktakar taka að sér að inna ákveðið verk af hendi, en eru almennt ekki skyldugir til að inna verk af hendi persónulega þótt einhverjar undantekningar kunni að vera á því. Starfsmenn eru hins vegar skyldugir til að inna verk af hendi persónulega. Hver ábyrgist árangur verks?  – Verktakar ábyrgjast árangur þeirra verka sem þeir taka að sér. Vinnuveitendur ábyrgjast árangur verka sem starfsmenn þeirra inna af hendi. Hver ber ábyrgð á tjóni?  – Verktakar bera skaðabótaábyrgð valdi þeir tjóni við vinnu sína. Vinnuveitandi ber svokallaða vinnuveitandaábyrgð sem felur í sér að hann ber ábyrgð á tjóni sem starfsmaður hans veldur með saknæmum eða ólögmætum hætti á vinnutíma. Hver hefur stjórnunarrétt, s.s. ákveður hvar, hvernig og hvenær vinnan er unnin?  – Verktakar hafa mun meira sjálfdæmi um það en starfsmenn hvar, hvernig og hvenær verk er unnið. Miðast greiðsla við árangur verks eða miðast greiðsla við tímaeiningu?  – Almennt miðast greiðsla til verktaka við árangur verks en við tímaeiningu sé um launamann að ræða. Í ýmsum úrskurðum yfirskattanefndar er fjallað um þau atriði sem koma til skoðunar þegar mat er lagt á það hvort samningur aðila teljist vinnusamningur eða verktakasamningur og eru þar að finna vísbendingar um vægi einstakra þátta sem nefnd eru hér að framan. Sem dæmi má nefna úrskurði nefndarinnar nr. 43/2016, 223/2013 og 41/2012. Vefur yfirskattanefndar Skattar manna í einstaklingsrekstri Verktakar geta bæði verið félög (lögaðilar) og menn. Þegar menn eru verktakar er ýmist sagt að þeir séu í rekstri á eigin kennitölu, í einstaklingsrekstri, í eigin atvinnurekstri eða að þeir séu í sjálfstæðri starfsemi. Tekjur manna af sjálfstæðri starfsemi, þ.e. þegar reksturinn er ekki í félagi, eru skattlagðar með almennri skattprósentu á tekjur manna. Því er um að ræða sömu skatt- og útsvarsprósentu og vegna launa. Rekstrarkostnaður Þegar skattstofn er reiknaður er heimilt að færa rekstrarkostnað til frádráttar rekstrartekjum. Til rekstrarkostnaðar teljast bein útgjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja þær og halda þeim við og það sem varið er til tryggingar og viðhalds á eignum sem bera arð í rekstrinum. Almennur kostnaður vegna heimilis og fjölskyldu og annarra persónulegra þarfa er ekki frádráttarbær. Tilfallandi afnot af persónulegum munum skapar almennt ekki heimild til gjaldfærslu í rekstri. Sem dæmi má nefna að almennt er ekki fallist á gjaldfærslu kostnaðar vegna fatakaupa, enda hafa menn yfirleitt full persónuleg afnot af þeim. Á því eru þó undantekningar, t.d. vegna nauðsynlegs öryggis- og hlífðarfatnaðar. Í fjölmörgum úrskurðum yfirskattanefndar er tekið á ýmsum álitaefnum varðandi rekstrarkostnað, þ.e. hvaða kostnað heimilt er að gjaldfæra og hvaða kostnað er ekki heimilt að gjaldfæra. Af úrskurðum nefndarinnar er unnt að lesa hvaða sjónarmið almennt eru lögð til grundvallar mati á því hvort gjaldfærsla kostnaðar er heimil. Vefur yfirskattanefndar Tilkynningar til ríkisskattstjóra Áður en rekstur hefst þarf að tilkynna um reksturinn til ríkisskattstjóra óháð því hvort hann er rekinn í félagi eða á kennitölu einstaklings (einstaklingsrekstur). Einnig þarf að tilkynna breytingar á rekstrinum eftir því sem við á sem og lok rekstrar. Áður en rekstur hefst Þeir sem eru að hefja atvinnurekstur verða, eftir atvikum, að skrá sig á eftirfarandi skrár hjá ríkisskattstjóra eigi síðar en  8 dögum áður en starfsemi hefst: Launagreiðendaskrá:  Rekstraraðilum er skylt að halda eftir og standa skil á staðgreiðslu af tekjum launamanna og af reiknuðum launum (reiknuðu endurgjaldi) ásamt tryggingagjaldi og eftir atvikum fjársýsluskatti. Virðisaukaskattsskrá: Eingöngu þeir sem eru í virðisaukaskattsskyldri starfsemi eiga að tilkynna sig til skráningar. Aðrar skrár: Gistináttaskattsskrá: Þeir sem selja gistináttaeiningar eiga að tilkynna um starfsemi sína áður en hún hefst. Gistináttaeining er leiga á gistiaðstöðu í allt að einn sólarhring, þ.m.t. yfir nótt. Ekki á að leggja gistináttaskatt á sölu gistingar sem ekki ber virðisaukaskatt. Fjármagnstekjuskattsskrá: Þeir sem eru skyldir til að halda eftir og skila staðgreiðslu skatts af vaxtatekjum þurfa að senda tilkynningu um það til ríkisskattstjóra. Félög með takmarkaða ábyrgð félagsmanna ber öllum að halda eftir og skila staðgreiðslu af arði og því ekki þörf á að tilkynna sig sérstaklega á skrá vegna arðgreiðslna. Ríkisskattstjóri setur félög á skrá við stofnun þeirra. Rétt er að geta þess að þeir sem stunda atvinnurekstur og reikna sér laun eða greiða laun til starfsmanna/launamanna þurfa sjálfir að tilkynna starfsemina til viðeigandi lífeyrissjóðs og annast greiðslur. Nánar um launagreiðendaskrá Nánar um virðisaukaskattsskrá Nánar um aðrar skrár Tilkynning til launagreiðenda- og virðisaukaskattsskrár (RSK 5.02) Ef til stendur að reka starfsemina í félagi t.d. einkahlutafélagi þarf að stofna félagið hjá fyrirtækjaskrá. Hægt er að ganga frá nýskráningu einkahlutafélaga rafrænt. Leiðbeiningar um nýskráningu einkahlutafélaga og breytingar á skráningu Unnt er að færa einstaklingsrekstur yfir í einkahlutafélag. Sérstakar reglur gilda þegar einkahlutafélag er stofnað með yfirtöku einstaklingsreksturs. Færa verður einstaklingsrekstur yfir í einkahlutafélag á fyrstu fjórum mánuðum ársins svo yfirfærslan hafi ekki í för með sér skattalegar afleiðingar. Verklagsreglur um stofnun einkahlutafélags með yfirtöku einstaklingsreksturs Á meðan á rekstri stendur Tilkynna skal um breytingar á rekstri  innan 8 daga frá því að breyting var gerð . Ef breytingar eru gerðar á virðisaukaskattsskyldri starfsemi eða hætt er við hana skal tilkynna um það til ríkisskattstjóra. Einnig ber að tilkynna breytingar á fjárhæð reiknaðra launa (reiknaðs endurgjalds) til launagreiðendaskrár. Sama eyðublað er notað og þegar aðilar tilkynna sig inn á launagreiðenda- og/eða virðisaukaskattsskrá. Tilkynning til launagreiðenda- og virðisaukaskattsskrár (RSK 5.02) Þegar starfsemi er í einkahlutafélagi ber að tilkynna ýmsar breytingar til fyrirtækjaskrár. Sem dæmi má nefna breytingar á nafni, lögheimili, stjórn, tilgangi, prókúruhafa og framkvæmdastjóra. Tilkynna verður um breytingar innan mánaðar frá ákvörðun. Sérstakar reglur gilda um hlutafjárhækkanir. Leiðbeiningar um breytingar á skráningu einkahlutafélags Í lok rekstrar I:
 • xx
  Vorráðstefna Félags bókhaldsstofa
  21.1.2019
  Vorráðstefna Félags bókhaldstofa Haldin á Grandhótel 8. Febrúar 2019   Dagskrá Kl.  9.00   Ávarp fulltrúi ríkisskattstjóra Kl.  9.30  Uniconta kynning á bókhaldsforriti Kl. 10.00 Kaffihlé Kl. 10.10 Nýir dómar og fréttir af lagabreytingum: Sigurjón Högnason lögfræðingur hjá KPMG Kl. 11.00 Breytingar á framtalseyhðublöðum. Fulltrúi frá RSK kynnir breytingar. Kl. 11.30 Framtalsforrit DK. Starfsmaður DK kynnir. KL. 12.00 Hádegisverður kl. 13.00 Hvað eru gild tekjuskráningargögn? Bjarni Lárusson og Óskar Albertsson frá RSK Kl. 14.30 Nokkur orð um endurmat. Unnar Friðrik Pálsson hjá KPMG Kl. 15.00 Kaffihlé Kl. 15.15 Samtök verslunar og þjónustu kynning vegna mögulegrar aðildar FBO Kl. 16.00 Aðalfundur kl. 17.00 Dagskrárlok Þáttökugjald: Félagsmenn kr. 13.000, Utanfélagsmenn kr. 16.000 Skráning: email:  info@fbo.is Skráningablað  hér: Happy hour 17-19 
 • xx
  RSK námskeið fyrir nýja í rekstri
  4.1.2019
  03. jan. 2019 : Námskeið fyrir nýja í rekstri Ríkisskattstjóri heldur reglulega námskeið um almenn skattskil og virðisaukaskatt.  Næsta námskeið verður haldið dagana 29. og 30.  janúar nk. á Grand Hóteli Reykjavík.  Námskeiðið fer fram eftir hádegi báða dagana frá kl. 13:00-17:00. 
 • xx
  Lög um breytingu á lögum tekjuskattur innheimta
  4.1.2019
  Í lögunum segir svo: 48. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2019 en koma til framkvæmda 1. maí 2019 og tekur ríkisskattstjóri þá við óloknum málum innheimtusviðs tollstjóra. Jafnframt færist búnaður og ráðstöfunarréttur á þeim bankareikningum sem innheimtusvið tollstjóra nýtti í tengslum við innheimtu yfir til ríkisskattstjóra.  Ákvæði til bráðabirgða.  Starfsmenn innheimtusviðs tollstjóra sem eru í starfi þegar lög þessi koma til framkvæmda 1. maí 2019 verða starfsmenn hjá embætti ríkisskattstjóra og fer um rétt starfsmanna til starfa hjá embætti ríkisskattstjóra eftir ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, og laga um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, nr. 72/2002, eins og við á hverju sinni. Ákvæði um auglýsingaskyldu í 7. gr. laga nr. 70/1996 gilda ekki við ráðstöfun starfa samkvæmt þessu ákvæði.  Sjá nánar hér
 • xx
  Gleðilega hátið
  24.12.2018
  Óskum félagsmönnum, samstarfsaðilum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Félag bókhaldsstofa.
Finna bókara
Kristinn Ketilsson
Sími
4626899
Netfang
kristinn(hjá)hagthjonustan.is
Nanna G. Waage Marinósdóttir,
Sími
6942524
Netfang
nannam(hjá)hive.is ngm(hjá)ngm.is