Áríðandi tilkynning
Skattadagatal janúar
4.1.2019

Janúar

1

Gjalddagi kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds fyrir álestrartímabilið 1. - 15. desember 2017

Gjalddagi bifreiðagjalds vegna 1. gjaldtímabils 2017

3

Gjalddagi áfengisgjalds vegna desember 2017

15

Eindagi staðgreiðslu vegna desember 2017

Eindagi fjársýsluskatts vegna desember 2017

20

Lokaskiladagur upplýsinga vegna framtalsgerðar 2018

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. október - 31. desember 2017

30

Netframtal lögaðila 2018 opnar á þjónustusíðunni, www.skattur.is

31

Síðasti skiladagur staðgreiðslu samkvæmt 38. gr. vegna rekstrarársins 2017

Heim  >  Fréttir  //  Lög um breytingu á lögum tekjuskattur innheimta

FRÉTTIR

Lög um breytingu á lögum tekjuskattur innheimtaÍ lögunum segir svo:

48. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2019 en koma til framkvæmda 1. maí 2019 og tekur ríkisskattstjóri þá við óloknum málum innheimtusviðs tollstjóra. Jafnframt færist búnaður og ráðstöfunarréttur á þeim bankareikningum sem innheimtusvið tollstjóra nýtti í tengslum við innheimtu yfir til ríkisskattstjóra. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Starfsmenn innheimtusviðs tollstjóra sem eru í starfi þegar lög þessi koma til framkvæmda 1. maí 2019 verða starfsmenn hjá embætti ríkisskattstjóra og fer um rétt starfsmanna til starfa hjá embætti ríkisskattstjóra eftir ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, og laga um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, nr. 72/2002, eins og við á hverju sinni. Ákvæði um auglýsingaskyldu í 7. gr. laga nr. 70/1996 gilda ekki við ráðstöfun starfa samkvæmt þessu ákvæði. 

Sjá nánar hér

Leita í fréttum Frá árinu: Leitarorð:
Fyrri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... Næsta 
 • xx
  Skil á upplýsingum v.framtalsgerðar 2019
  18.1.2019
  Auglýsing ríkisskattstjóra nr.1/2019 ( nr. 1146/2018 í Stjórnartíðindum ) um skil á upplýsingum á árinu 2019, vegna framtalsgerðar o.fl., samkvæmt 92. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. 13. desember 2018 nr. 2019 - 1 Ríkisskattstjóri hefur ákveðið að eftirtöldum upplýsingum og gögnum vegna ársins 2018 skuli skilað eigi síðar en 20. janúar 2019. Upplýsingum þessum skal skilað  á tölvutæku formi og samkvæmt lýsingum  á vef ríkisskattstjóra, á slóðinni  www.rsk.is/fagadilar/hugbunadarhus . Launa- og verktakaupplýsingar o.fl. (RSK 2.01). Skilaskyldir eru allir þeir sem innt hafa af hendi launagreiðslur, hlunnindi (þ.m.t. kaup- og söluréttarsamningar), lífeyri, bætur, styrki, happdrættis- og talnavinninga (skattskylda sem óskattskylda), greiðslur til verktaka fyrir þjónustu (efni og vinnu) eða aðrar greiðslur (þ.m.t. umsýslu- eða umboðsgreiðslur, s.s. í ferðaþjónustu o.fl.). Skilaform: Rafrænt Beinar skeytasendingar m.a. úr launakerfum með vefþjónustu. Skráning upplýsinga í Gagnaskilakerfi RSK. Innlestur skráa, sem útbúnar eru m.a. með launakerfum, í Gagnaskilakerfi RSK. Sjá nánar um  Gagnaskil . Sjá nánar eyðublað  RSK 2.01  og orðsendingar til launagreiðanda nr.  3/2018  og  4/2018 . Tengiliður RSK: Tæknisvið RSK, t-póstur:  gagnaskil@rsk.is , sími 442 1000. Skiladagur: 20. janúar. Skal skilað á rafrænu formi. Bifreiðahlunnindaupplýsingar (RSK 2.035). Skilaskyldir eru allir þeir sem í rekstri sínum eða annarri starfsemi hafa látið launamönnum eða öðrum vélknúin ökutæki í té til afnota. Skilaform: Rafrænt Beinar skeytasendingar m.a. úr launakerfum með vefþjónustu. Skráning upplýsinga í Gagnaskilakerfi RSK. Innlestur skráa, sem útbúnar eru m.a. með launakerfum, í Gagnaskilakerfi RSK. Sjá nánar um  Gagnaskil . Sjá nánar eyðublað  RSK 2.035  og orðsendingar til launagreiðanda nr.  3/2018  og  4/2018 . Tengiliður RSK: Tæknisvið RSK, t-póstur:  gagnaskil@rsk.is , sími 442 1000. Skiladagur: 20. janúar. Skal skilað á rafrænu formi. Hlutafjárupplýsingar (RSK 2.045). Skilaskyld eru öll hlutafélög, einkahlutafélög, samlagshlutafélög, samvinnuhlutafélög og sparisjóðir. Skilaform: Rafrænt Beinar skeytasendingar m.a. úr fjárhagskerfum með vefþjónustu. Skráning upplýsinga í Gagnaskilakerfi RSK. Innlestur skráa, sem útbúnar eru m.a. með launakerfum, í Gagnaskilakerfi RSK. Sjá nánar um  Gagnaskil . Sjá nánar eyðublað  RSK 2.045  og  RSK 2.04  og orðsendingu til launagreiðanda nr.  3/2018 . Tengiliður RSK: Tæknisvið RSK, t-póstur:  gagnaskil@rsk.is , sími 442 1000. Skiladagur: 20. janúar. Skal skilað á rafrænu formi. Stofnsjóðsupplýsingar (RSK 2.065).  Skilaskyld eru öll samlagsfélög, sameignarfélög og samvinnufélög, þ.m.t. kaupfélög. Skila skal m.a. upplýsingum um eign eigenda í félaginu í árslok og úttektir af höfuðstól á árinu. Skilaform: Rafrænt Stofnsjóðsupplýsingum er hægt að skila rafrænt í Gagnaskilakerfi RSK eða sem textaskrá. Sjá nánar um  Gagnaskil . Sjá nánar eyðublað  RSK 2.065 (pdf)  og  RSK 2.06 (pdf) . Tengiliður RSK: Tæknisvið RSK, t-póstur:  gagnaskil@rsk.is , sími 442 1000. Skiladagur: 20. janúar. Skal skilað á rafrænu formi. Launaframtal (RSK 1.04, RSK 1.06 eða RSK 4.05). Allir sem greiða laun eiga að skila sundurliðun á launagreiðslum (stofn til tryggingagjalds) rafrænt sem hluta af almennum framtalsskilum. Hjá einstaklingum með rekstur er launaframtalið hluti af samræmingarblaði RSK 4.05, hjá fyrirtækjum í atvinnurekstri er það hluti af skattframtali rekstraraðila RSK 1.04 og hjá félögum sem undanþegin eru tekjuskatti er það hluti af skattframtali óskattskyldra lögaðila RSK 1.06 sem hægt er að skila á þjónustusíðu á  skattur.is . Skilaform: Rafrænt, á þjónustusíðu á  skattur.is , sbr. ofanritað. Sjá nánar orðsendingu til launagreiðanda nr.  3/2018 . Tengiliður RSK: Tæknisvið RSK, t-póstur:  gagnaskil@rsk.is , sími 442 1000. Skiladagur: Launaframtali er skilað rafrænt og fylgir það skilafresti vegna framtala, þ.e. síðasti skiladagur er 10. mars hjá einstaklingum og 31. maí hjá öllum lögaðilum. Viðskipti með hlutabréf/afleiður. Skilaskyldir eru bankar, verðbréfafyrirtæki og aðrir þeir aðilar sem annast kaup og sölu, umboðsviðskipti og aðra umsýslu með hlutabréf/afleiður. Sundurliða skal upplýsingar um hver viðskipti á kennitölu eða erlent skattauðkennisnúmer (TIN) viðskiptaaðila. Skilaform: Rafrænt, sjá nánar  framtalsgögn . Tengiliður RSK: Friðjón Bjarnason, t-póstur:  fridjon.bjarnason@rsk.is , sími 442 1244. Skiladagur: 20. janúar. Innstæður o.fl. Skilaskyldar eru allar fjármálastofnanir og aðrir aðilar sem taka við fjármunum til ávöxtunar eða hafa milligöngu um ávöxtun og/eða vörslu fjármuna. Sama á við um þá sem taka við eða hafa milligöngu um hverskonar ráðstöfun fjármuna, s.s. söfnunartrygginga og rafeyriskorta. Tilgreina skal, sundurliðað á kennitölu eða erlent skattauðkennisnúmer (TIN) viðskiptaaðila, upplýsingar um alla bankareikninga, þ.e. innstæður og heildarveltu ársins ásamt vaxtatekjum, þ.m.t. verðbætur, afföll og gengishagnað, hvort heldur greitt hefur verið til erlendra eða innlendra aðila og afdregna staðgreiðslu af þeim, og stöðu reikninganna í árslok. Þá skal upplýsa um alla vexti af kröfum greiddum erlendum aðilum, sbr. 8. tölul. 3. gr. laga nr. 90/2003 og afdrátt staðgreiðslu og stöðu þessara krafna í árslok. Skilaform: Rafrænt, sjá nánar  framtalsgögn . Tengiliður RSK: Friðjón Bjarnason, t-póstur:  fridjon.bjarnason@rsk.is , sími 442 1244. Skiladagur: 20. janúar. Viðskipti með verðbréf, önnur en hlutabréf og afleiður, sbr. 6. tölul. að framan. Skila skal, sundurliðað á kennitölu eða erlent skattauðkennisnúmer (TIN) viðskiptaaðila, upplýsingar um öll verðbréf, s.s. kröfur og hlutdeildarskírteini. Tilgreina skal vaxtatekjur, þ.m.t. verðbætur, afföll og gengishagnað, hvort heldur greitt hefur verið erlendum eða innlendum aðilum og afdregna staðgreiðslu af þeim, og stöðu í árslok. Flokka skal fjármálagerninga í almenna og sérstaka (kúlubréf, s.s. spariskírteini). Vaxtatekjur af sérstökum verðbréfum, sem seld voru eða innleyst á árinu 2018, þarf að sundurliða eftir því sem þær hafa áunnist. Skilaform: Rafrænt, sjá nánar  framtalsgögn . Tengiliður RSK: Friðjón Bjarnason, t-póstur:  fridjon.bjarnason@rsk.is , sími 442 1244. Skiladagur: 20. janúar. Lánaupplýsingar (bankalán, fasteignaveðlán, bílalán og önnur lán). Skilaskyldar eru allar fjármálastofnanir (bankar, sparisjóðir, lífeyrissjóðir, tryggingafélög, fjármögnunarleigur, greiðslukortafyrirtæki o.s.frv.) sem hafa lánað fé til einstaklinga og lögaðila. Jafnframt skal veita upplýsingar um kröfur sem hafa verið afskrifaðar að hluta eða öllu leyti. Skilaform: Rafrænt, sjá nánar  framtalsgögn . Tengiliður RSK: Friðjón Bjarnason, t-póstur:  fridjon.bjarnason@rsk.is , sími 442 1244. Skiladagur: 20. janúar. Takmörkuð skattskylda - greiðsluyfirlit (RSK 2.025). Skilaskyldir eru þeir sem innt hafa af hendi hvers konar greiðslur til erlendra aðila og annarra, sem bera takmarkaða skattskyldu hér á landi, og skattskyldar eru skv. 3. tölul. (þjónusta eða starfsemi innt af hendi hér á landi) og 6. tölul. (leiga og greiðslur fyrir afnot eða hagnýtingu einkaleyfa og hvers konar annarra leyfa, réttinda, sérþekkingar, o.fl.) 3. gr. laga nr. 90/2003. Skilaform: Rafrænt, Hægt er að skila þessu eyðublaði með skattframtali í rafrænum framtalsskilum. Sjá nánar eyðublað  RSK 2.025 (pdf) . Tengiliður RSK: Elín Margrét Þráinsdóttir, t-póstur:  elin.thrainsdottir@rsk.is , sími 442 1107. Skiladagur: Sami skiladagur og á skattframtali, ef skilað er með því. Greiðsluupplýsingar – leiga eða afnot (RSK 2.02). Skilaskyldir eru þeir sem innt hafa af hendi hvers konar greiðslur fyrir leigu eða afnot af lausafé, fasteignum og fasteignaréttindum, sbr. 1. og 2. tölulið C-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003, svo og fyrir greiðslur fyrir sérhver önnur afnot af réttindum, s.s. aflaheimildum, einkaleyfum eða sérþekkingu, enda sé ekki gerð grein fyrir þessum greiðslum á öðrum skilagreinum sem taldar eru upp hér að framan. Sama á við um þá sem hafa í atvinnuskyni milligöngu um útleigu, bæði til skamms og langs tíma, s.s. leigumiðlarar, bókunarþjónustufyrirtæki og umboðsmenn slíkra aðila. Skilaform: Rafrænt Greiðsluupplýsingar fylgja skattframtali á vefnum og er skilað með því sé það notað. Einnig má senda greiðsluupplýsingar sem launaupplýsingar (sjá hér að ofan). Þá er notaður reitur 65 í launaupplýsingum. Launaupplýsingum er hægt að skila; beint úr launakerfum, með innlestri á textaskrá í Gagnaskilakerfinu (sjá  Gagnaskil ) eða með skráningu í sama kerfi. Sjá nánar eyðublað  RSK 2.02 (pdf) . Tengiliður RSK: Tæknisvið RSK, t-póstur:  gagnaskil@rsk.is , sími 442 1000. Skiladagur: 20. janúar ef skilað er á rafrænu formi sem launaupplýsingum. Sami skiladagur og skattframtal ef skilað er með því. Hlutabréfakaup skv. staðfestri kaupréttaráætlun (RSK 2.085). Skilaskyld eru öll hlutafélög, einkahlutafélög og samlagshlutafélög sem gert hafa kaupréttarsamninga við starfsmenn sína samkvæmt staðfestri kaupréttaráætlun, sbr. 10. gr. laga nr. 90/2003. Sama á við um söluréttarsamninga. Skilaform: Pappír, sjá  RSK 2.085 (pdf) . Tengiliður RSK: Jón Arnar Árnason, t-póstur:  jonarnar@rsk.is , sími 442 1000. Skiladagur: 20. janúar. Staðfesting á tilteknum hlutabréfakaupum (listi yfir þátttakendur). Skilaskyld eru öll hlutafélög og einkahlutafélög sem fengið hafa staðfestingu ríkisskattstjóra á að þau uppfylli skilyrði fyrir því að kaup einstaklinga á hlutum í hlutafjáraukningu félagsins geti veitt rétt til skattfrádráttar sbr. B-lið 1. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003. Skilaform: Rafrænt, sjá nánar  gagnaskil . Tengiliður RSK: Friðjón Bjarnason, t-póstur:  fridjon.bjarnason@rsk.is , sími 442 1244. Skiladagur: 20. janúar. Fjármagnstekjur. Þeir aðilar sem innheimt hafa vexti (þ.m.t. verðbætur og dráttarvexti) skulu skila upplýsingum um slíkar fjármagnstekjur sundurliðað á móttakendur og staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts sem haldið hefur verið eftir. Hér er einkum um að ræða innheimtuaðila, t.d. lögmannsstofur, óháð því hvort veitt hefur verið undanþága frá afdrætti staðgreiðslu við innheimtu á vaxtatekjum einstaklinga. Þessum upplýsingum er eingöngu hægt að skila rafrænt (sjá  www.rsk.is/fagadilar/hugbunadarhus/gagnaskil-vefthjonusta/ ). Skilaform: Rafrænt, sjá nánar  gagnaskil . Tengiliður RSK: Friðjón Bjarnason, t-póstur:  fridjon.bjarnason@rsk.is , sími 442 1244. Skiladagur: 20. janúar. Ef skilað er röngum eða gölluðum upplýsingum, eða ef þær eru á annan hátt ekki samkvæmt skilalýsingu, þarf skilaskyldur aðili, eftir atvikum, að greiða þann kostnað sem af því kann að hljótast. Allar fyrirspurnir vegna gagnaskila má senda á netfangið  gagnaskil@rsk.is . Auglýsing þessi, sem birt er samkvæmt 92. og 93. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, öðlast þegar gildi.
 • xx
  RSK námskeið fyrir nýja í rekstri
  4.1.2019
  03. jan. 2019 : Námskeið fyrir nýja í rekstri Ríkisskattstjóri heldur reglulega námskeið um almenn skattskil og virðisaukaskatt.  Næsta námskeið verður haldið dagana 29. og 30.  janúar nk. á Grand Hóteli Reykjavík.  Námskeiðið fer fram eftir hádegi báða dagana frá kl. 13:00-17:00. 
 • xx
  Gleðilega hátið
  24.12.2018
  Óskum félagsmönnum, samstarfsaðilum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Félag bókhaldsstofa.
 • xx
  Skattadagur FLE
  20.12.2018
  Skattadagur FLE ( félag löggiltra endurskoðenda) verður haldinn 18.janúar 2019 á Grandhótel Sjá nánar hér
 • xx
  Vorráðstefna FB
  20.12.2018
  Vorráðstefna Félag bókhaldsstofa verður haldin á Grand hótel 8 febrúar 2019 dagskrá kemur síðar
 • xx
  Auglýsingar og Reglur 2019 frá RSK
  18.12.2018
  AUGLÝSING frá ríkisskattstjóra um skil á upplýsingum á árinu 2019, vegna framtalsgerðar o.fl. Nr. 1146/2018 13. desember 2018 REGLUR ríkisskattstjóra um reiknað endurgjald á tekjuárinu 2019 Nr. 1142/2018 Nr. 1142/2018 11. desember 2018 AUGLÝSING frá ríkisskattstjóra um reikning fyrninga og vaxta vegna fjármögnunarleigu fólksbifreiða. Nr. 1143/2018 12. desember 2018 AUGLÝSING frá ríkisskattstjóra um bústofn til eignar í skattframtali 2019.Nr. 1144/2018 12. desember 2018 REGLUR  ríkisskattstjóra um skattmat vegna tekna manna tekjuárið 2019. Nr. 1141/2018 11. desember 2018 REGLUR ríkisskattstjóra um skattmat vegna tekna af landbúnaði árið 2019 Nr. 1140/2018 11. desember 2018 AUGLÝSING Nr. 1145/2018 12. desember 2018 um viðmiðunarreglur ríkisskattstjóra um ákvörðun á lækkun á skattstofnum (ívilnun) við álagningu opinberra gjalda 2019. Nr.1145/2018 AUGLÝSING um yfirlit vaxta fyrir árið 2018.  Nr.1133/2018
Finna bókara
Ingibjörg Þorsteinsdóttir
Sími
5786801
Netfang
inga(hjá)3skref.is
Hannes Sölvi Valsson varamaður
Sími
6906010
Netfang
hannes(hjá)tolvubokhald.is